Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka Zoya Home Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Radzymińska 230, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000909733, NIP: 524-29-21-901 (dalej zwana „Administratorem”). Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem przez Zoya Home Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: biuro@zoyahome.pl

Dane osobowe, które przetwarza Administrator

Administrator przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres inwestycji, PESEL, adres zamieszkania, inne dane podane w trakcie kontaktu z Administratorem.

Administrator może gromadzić Pani/Pana dane osobowe na różnych etapach korzystania z serwisu www.zoyahome.pl , w szczególności podczas:

  1. transakcji zakupu projektu architektonicznego;
  2. składania zamówienia darmowej wyceny realizacji budynku;
  3. złożenia zamówienia na kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego;
  4. podczas kontaktu z Administratorem (telefonicznie m.in. w celu uzyskania darmowej konsultacji z ekspertem, mailowo etc.);

Cel przetwarzania danych przez Administratora

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • realizacji zleconych usług – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • obsługi kierowanych zapytań i wniosków – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest należyta obsługa zapytań i wniosków (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • spełniania wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywanie dowodów księgowych – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • windykacji długów – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes Administratora polegający na uzyskiwaniu zaległych należności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową lub obrony przed takimi roszczeniami –podstawę prawną przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • prowadzenia działań marketingowych świadczonych usług przez Administratora – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a w przypadku, gdy jest Pan/Pani naszym Klientem – uzasadniony interes Administratora polegający na dostarczaniu osobom, które zawarły umowę z Administratorem, informacji o ofercie i dostępnych promocjach (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane, na zlecenie Administratora, w szczególności: partnerom handlowym, producentom towarów oraz podwykonawcom, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi księgowo-rachunkowe, kadrowe, agencjom reklamowym, a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne, windykacyjne, pocztowe oraz kurierskie.

Zamiar przekazywania danych do państw trzecich

Pani/Pana dane nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej Pani/Pana identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane tj. do chwili wygaśnięcia/rozwiązania zawartej z Panią/Panem umowy, przedawnienia obowiązków podatkowych lub do momentu przedawnienia roszczeń.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu oraz prawo żądania przeniesienia danych osobowych. Ma Pani/Pan również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, Warszawa) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Pani/Pan odwołać kontaktując się z Administratorem (dane kontaktowe podane powyżej). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwi realizacje celów określonych powyżej. Podanie danych niezbędne do realizacji zleconych usług jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania uniemożliwi jej realizację.

Zmiana Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie internetowej www.zoyahome.pl. Polityka prywatności obowiązuje od momentu publikacji.