Regulamin Voucherów

Regulamin Voucherów

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „Voucher 1000 PLN na projekt wnętrz”, „Voucher 2000 PLN na usługi stolarskie”, „Voucher 5000 PLN na wykończenie wnętrz”Voucher 100% zwrotu kosztów za projekt wnętrz„Voucher 50% zwrotu kosztów za projekt wnętrz – meble”„Voucher 50% zwrotu kosztów za projekt wnętrz – wykończenie” określają̨ zasady funkcjonowania Promocji, warunki realizacji kodów rabatowych oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem promocji „Voucher 1000 PLN na projekt wnętrz”, „Voucher 2000 PLN na usługi stolarskie”, „Voucher 5000 PLN na wykończenie wnętrz”Voucher 100% zwrotu kosztów za projekt wnętrz„Voucher 50% zwrotu kosztów za projekt wnętrz – meble”„Voucher 50% zwrotu kosztów za projekt wnętrz – wykończenie” (dalej również: „Promocja”) jest Zoya Home Sp. z o.o., REGON: 389385197, NIP:524-292-19-01, KRS: 0000909733,(zwanym dalej „Organizatorem”).

3. Wystawcą vouchera rabatowego jest Organizator promocji.

4. Promocja prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem firm: Zoya Home Sp. z o.o. oraz Fancy Design Agata Patel

5. Voucher jest wydawany i realizowany:

A. „Voucher 1000 PLN na projekt wnętrz” – przez firmę Fancy Design Agata Patel przy podpisaniu umowy na projekt wnętrz za minimalną kwotę w wysokości 

10 000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych) PLN.

B. „Voucher 2000 PLN na usługi stolarskie” – przez firmę Zoya Home przy podpisaniu umowy na zabudowy meblowe za minimalną kwotę w wysokości 20 000 (słownie dwadzieścia tysięcy) PLN.

C. „Voucher 5000 PLN na wykończenie wnętrz” – przez firmę Zoya Home przy podpisaniu umowy na kompleksowe wykończenie wnętrz za minimalną kwotę w wysokości 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) PLN.

D. Voucher 100% zwrotu kosztów za projekt wnętrz – przez firmę Zoya Home przy podpisaniu umowy na projekt wnętrz, na kompleksową usługę wykończenia wnętrz oraz na pełen zakres zabudów meblowych widniejących na projekcie wnętrz. 

E. „Voucher 50% zwrotu kosztów za projekt wnętrz – meble” – przez firmę Zoya Home przy podpisaniu umowy na projekt wnętrz oraz pełen zakres zabudów meblowych widniejących na projekcie wnętrz.

F. „Voucher 50% zwrotu kosztów za projekt wnętrz – wykończenie” – przez firmę Zoya Home przy podpisaniu umowy na projekt wnętrz oraz kompleksową usługę wykończenia wnętrz widniejących na projekcie wnętrz.

6. Voucher jest ważny od 02 stycznia 2024 roku do odwołania przez Organizatora Voucher wydany w przez Organizatora jest jednorazowy.

Nie można użyć go wielokrotnie.

7. Voucher może być wykorzystany jedynie w całości.

8. Regulamin promocji jest dostępny na stronie internetowej www.zoyahome.pl

9. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby, która spełni 

warunki określone niniejszym Regulaminem posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Uczestników promocji związane z warunkami skorzystania z kodów rabatowych mogą być składane w terminie 14 dni od daty podpisania umowy z Zoya Home Sp. z o.o. i Fancy Design Agata Patel. Reklamacja powinna być przesłana pocztą na adres Organizatora.

2. Reklamacja powinna zawierać pod rygorem nieważności imię i nazwisko Uczestnika promocji, jego adres korespondencyjny oraz numer umowy i dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, w tym w szczególności dokument potwierdzający dokonanie zakupu Produktu.

3. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków.

5. W przypadku zerwania umowy na projekt wnętrz, zabudowę meblową lub wykończenie wnętrz voucher traci ważność z dniem rozwiązania umowy.

III. Dane

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora w celu organizacji i prowadzenia Promocji, a w szczególności w celu komunikacji 

z Uczestnikami na podstawie zgody wyrażonej zgodnie art. 6 ust. 1. lit. a RODO.

3. Zakres przetwarzania danych osobowych jest taki sam, jak w przypadku danych potrzebnych do utworzenia umowy na wykończenie wnętrz, 

zabudowy meblowej i wykończenia wnętrz.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym w zakresie przeprowadzenia Promocji przez okres 

potrzebny do realizacji niniejszej Sprzedaży Promocyjnej.

8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.

IV. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem www.zoyahome.pl i wchodzą w życie z dniem 02 stycznia 2024 roku.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

A. zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację wydawania kodów rabatowych, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników promocji;

B. zmiana sposobu realizacji kodów rabatowych spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;

C. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki.